Výhody systému protihlukových stěn Liadur

 

Systém betonových protihlukových stěn Liadur přináší mnoho výhod nejen oproti protihlukovým stěnám z jiných materiálů, ale také oproti konkurenčním betonovým protihlukovým systémům

Životnost protihlukových stěn

  • Dle provedených studií je životnost stěn Liadur až 50 let. Což je více než trojnásobek životnosti některých plastových a dřevěných protihlukových stěn.
  • Životnost betonových protihlukových stěn neovlivňují ani vysoké teploty, ani UV záření jako např. plastové protihlukové stěny.
  • Navíc betonová absorpční vrstva nepodléhá vlhkosti a plísním jako minerální vlna používaná jako absorbér např. v plastových,hliníkových a dřevěných systémech.

Úspora 1/3 nákladů na sloupky a zemní práce

Dle statických výpočtů lze použít jednotlivé stěnové panely o délce až 6 m s minimálním průhybem i při silném větru. Při délce 6 m lze ušetřit na množství sloupků a zemních pracích až 1/3 nákladů. Ostatní protihlukové systémy většinou umožňují max. délku pole do 4 m.

Možnost recyklace

Protihlukový systém Liadur je ohleduplný k životnímu prostředí. Stěnové panely je možné recyklovat. Recyklace nebývá možná vzhledem k použité impregnaci např. u dřevěných systémů.

Vysoká zvuková neprůzvučnost

  • DLR > 45 dB
  • Zvuková neprůzvučnost u ostatních materiálů bývá nižší i vzhledem k jejich nižší plošné hmotnosti.

Volitelný stupeň zvukové absorpce

Stupeň zvukové absorpce je závislý na tloušťce pohltivé vrstvy a tvaru vlny. Dosažené hodnoty řadí protihlukové dílce do kategorie A2 – A5 ( dle EN 1793-1).

Žáruvzdornost betonových dílců

Na rozdíl od dřevěných a jiných protihlukových systémů jsou stěny Liadur odolné vůči vysokým teplotám a ohni.

Široká variabilita architektonického řešení

Použitá formovací technika umožňuje prakticky libovolné tvary a profily dílců (trapézový, trojúhelníkový, obloukový). Ostatní systémy mají v tomto ohledu omezené možnosti.

Barevná pestrost

Probarvováním dílců již při výrobě nebo nástřiky na místě stavby lze docílit nejrůznějších barevných odstínů.

Ideální povrch pro popínavé rostliny

Hrubý povrch dílců je vhodným předpokladem snadného pěstování popínavých rostlin a zeleně. Většina ostatních systémů vyžaduje pro pěstování zeleně pomocné konstrukce.

Bezúdržbový provoz

Vzhledem ke specifickým vlastnostem a struktuře mezerovité absorpční vrstvy tvořené kamenivem Liapor se nemohou na stěnách Liadur plně projevit škodlivé vlivy vlhkosti a působení chemických rozmrazovacích prostředků. Současně volné pronikání srážkové vlhkosti do mezer mezi zrny umožňuje efekt samočištění povrchu absorpční vrstvy. Z tohoto důvodu nemusí být systém protihlukových stěn Liadur shora zakryt a je tedy plně bezúdržbový.

Snadná montáž

Montáž stěn probíhá bez použití spojovacího materiálu (šrouby, hřebíky atd.) – obě desky jsou spojeny již ve výrobě, odpadá tak jejich spojování a hrozba uvolnění spojovacího materiálu spojená s nebezpečím pádu desky.

Oboustranná absorpce hluku

Systém Liadur nabízí i oboustranně absorpční stěny opět v různých tvarových variantách povrchů.

Ostatní výhody oproti jiným systémům

  • Nehrozí nebezpečí nárazů ptáků jako u průhledných stěn z plastu, nebo skla.
  • Nehrozí nebezpečí rozkrádání stěn jakou např. u hliníkových.

Snižování emisí z výfukových plynů

Protihlukové stěny Liadur snižují nejen hlukovou zátěž způsobenou silniční dopravou, ale mohou se významně podílet i na snižování znečištěného životního prostředí. Obyvatelstvo ve značné části ČR je zejména ve velkých městech a v okolí hlavních komunikací je vystaveno nejen velké hlukové zátěži, ale také znečištěnému ovzduší, které je způsobeno pozemní dopravou a emisemi výfukových plynů s obsahem oxidů dusíku NOx.

Zcela novým a technologicky zajímavým řešením, jak snížit emisemi znečištěné ovzduší je systém Liadur s využitím technologie TX Active. Tato technologie využívá přirozeného procesu fotokatalýzy. Při ní za pomoci působením světla dochází k rozkladu mnoha látek včetně vzdušných polutantů. Jelikož v přirozených podmínkách probíhá proces fotokatalýzy pomalu, lze urychlit rychlost reakce pomocí fotokatalyzátoru, kterým je oxid titaničitý TiO2. Ten je aktivován UV-A zářením a dokáže rozkládat plynné oxidy dusíku NOx.

Jako ideální místo pro aplikaci uvedené technologie se nabízejí betonové protihlukové stěny, které nejen sníží hlukovou zátěž v dané oblasti, ale významně vylepší i kvalitu ovzduší.